Saturday, December 12, 2015

นิทรรศการหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม "TRANING ฝึกฝน"


        นิทรรศการหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม "TRANING ฝึกฝน" ได้แนวคิดมาจากการฝึกงานในหน้าที่ต้องฝ่าสายฝนความยากลำบากในการไปฝึก เป็นการเล่นคำ ถ้าตัด "T" ออก จะเป็นคำว่า "RAINING" หมายความว่าฝนตก เปรียบดังพร้อมเปียกไปด้วยความรู้ที่ตกมากระหน่ำใส่ตัว โดยผ่านความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ของนักศึกษา สาขาวิชา ศลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ในการจัดกิจกรรม        

 "ภาพการจัดแสดงนิทรรศการ ของบริษัท ออลไอเดีย สตูดิโอจำกัด" ที่มา : ดนุนัย พลศรี

 "ภาพการจัดแสดง แบบม็อคอัพ โปรเจคต์ SUGAHUT" ที่มา : ดนุนัย พลศรี

 "ภาพการวิจารณ์และให้คำแนะนำของ อาจารย์ประชิด ในโปรเจคต์ SUGAHUT" ที่มา : ดนุนัย พลศรี

 "ภาพผู้ฝึก กับ โปรเจคต์ SUGAHUT" ที่มา : ดนุนัย พลศรี

"มู้ดบอร์ด ส.1 โปรเจคต์ SUGAHUT" ที่มา : ดนุนัย พลศรี 

 "มู้ดบอร์ด ส.2 โปรเจคต์ SUGAHUT" ที่มา : ดนุนัย พลศรี 

"มู้ดบอร์ด ส.3 โปรเจคต์ SUGAHUT" ที่มา : ดนุนัย พลศรี 

"ภาพ การถ่ายภาพหมู่หลังจบการจัดนิทรรศการฯ" ที่มา : สุรัสวดี สุวะเสน 

การนิเทศก์การฝึกงาน และการมอบเกียรติบัตรสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร มานิเทศก์การฝึกงานและให้คำแนะนำในการฝึก
ที่มา :ดนุนัย พลศรี

บรรยากาศการมอบเกียรติบัตรการสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ที่มา : Allidea Studio

Tuesday, August 18, 2015

ฝึกงานวันแรก 17 สิงหาคม 2558

          ผู้ฝึกได้เข้าร่วมการฝึกงานกับ บริษัท ออลไอเดีย สตูดิโอ จำกัด โดยวันแรกได้เข้าพบปะกับพี่ๆพนักงานบริษัทในตำแหน่งต่างโดยแนะนำตัวให้รู้จักกับทุกคนทำความรู้จัก เพื่อให้ง่ายต่อการร่วมกันทำงาน โดยมีข้อกำหนดในการทำงานต้องประชุมเพื่อหารือระดมสมองในการออกแบบ วันจันทร์ โดยแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นในการออกแบบรับงานทดลองออกแบบร่วมสเก็ตช์ไอเดียการออกแบบโลโก้และผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Mr.Noodle รส Masala และดราฟต์สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ของ "Lapkin"


 ดูตัวอย่างผลงานเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวงานและซักถามอภิปรายในที่ประชุม
 ร่วมสเก็ตช์ไอเดียการออกแบบ โลโก้และผลิตภัณฑ์ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Mr.Noodle รส Masala
 ศึกษาและทำความเข้าใจกับระบบงาน ในส่วนต่างๆ
 ดราฟต์สัญลักษณ์ การใช้งานของผลิตภัณฑ์ของ "Lapkin"
 ศึกษารูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ภาพบรรยากาศการทำงานในบริษัท