Saturday, December 12, 2015

การนิเทศก์การฝึกงาน และการมอบเกียรติบัตรสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชิด ทิณบุตร มานิเทศก์การฝึกงานและให้คำแนะนำในการฝึก
ที่มา :ดนุนัย พลศรี

บรรยากาศการมอบเกียรติบัตรการสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ที่มา : Allidea Studio

No comments:

Post a Comment