Saturday, December 12, 2015

นิทรรศการหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม "TRANING ฝึกฝน"


        นิทรรศการหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม "TRANING ฝึกฝน" ได้แนวคิดมาจากการฝึกงานในหน้าที่ต้องฝ่าสายฝนความยากลำบากในการไปฝึก เป็นการเล่นคำ ถ้าตัด "T" ออก จะเป็นคำว่า "RAINING" หมายความว่าฝนตก เปรียบดังพร้อมเปียกไปด้วยความรู้ที่ตกมากระหน่ำใส่ตัว โดยผ่านความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ ของนักศึกษา สาขาวิชา ศลปกรรม แขนงออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 4 ในการจัดกิจกรรม        

 "ภาพการจัดแสดงนิทรรศการ ของบริษัท ออลไอเดีย สตูดิโอจำกัด" ที่มา : ดนุนัย พลศรี

 "ภาพการจัดแสดง แบบม็อคอัพ โปรเจคต์ SUGAHUT" ที่มา : ดนุนัย พลศรี

 "ภาพการวิจารณ์และให้คำแนะนำของ อาจารย์ประชิด ในโปรเจคต์ SUGAHUT" ที่มา : ดนุนัย พลศรี

 "ภาพผู้ฝึก กับ โปรเจคต์ SUGAHUT" ที่มา : ดนุนัย พลศรี

"มู้ดบอร์ด ส.1 โปรเจคต์ SUGAHUT" ที่มา : ดนุนัย พลศรี 

 "มู้ดบอร์ด ส.2 โปรเจคต์ SUGAHUT" ที่มา : ดนุนัย พลศรี 

"มู้ดบอร์ด ส.3 โปรเจคต์ SUGAHUT" ที่มา : ดนุนัย พลศรี 

"ภาพ การถ่ายภาพหมู่หลังจบการจัดนิทรรศการฯ" ที่มา : สุรัสวดี สุวะเสน 

No comments:

Post a Comment